جاده قدیم کرج هشتگرد، بین چهارباغ و سهیلیه ، کوی صنعتی راز۱ انتهای خیابان، پ۹۷

۰۲۶۴۴۳۸۵۰۹۵

pmfarazalborz@gmail.com

مدیریت (دارسرائی): ۰۹۱۲۹۵۲۷۲۴۷

مدیریت (دارسرائی): ۰۹۱۰۸۵۱۴۱۷۱

مدیریت (دارسرائی): ۰۹۳۰۶۹۳۹۸۳۵

کارشناس فروش (جعفری پور): ۰۹۳۳۲۴۰۵۶۶۴

کارشناس فروش (جعفری پور):۰۹۰۳۰۱۳۱۴۶۷

کارشناس فروش (جعفری پور):۰۹۳۷۸۴۷۴۴۳۳